آیا هنگامی که شیرآب را باز می کنید صدای ترق تروق می دهد؟ آیا وقتی حمام می کنید صدای پشت دیوارها شما را مضطرب می کند؟ نگران نباشید. اینجا یک لیست هست که به شما کمک کند تا علت صدا دادن شیر آب را پیدا کنید.

 

1- لوله ها

اگر لوله ها کوچک باشند، توزیع آب موجب صدای غیژ غیژ و ترق تروق از شیر آب می شود. در خانه های جدید مسئله تنها لوله های کوچک است. اگر خانه قدیمی دارید ممکن است موادی در لوله ها جمع شده باشند که جریان آب را محدود کرده اند. در هر دو صورت بهتر است یک لوله کش خبر کنید تا نگاهی بیندازد. اگر لوله کشی کوچک و یا گرفتگی لوله دارید، ممکن است نیاز به لوله کشی جدید داشته باشید.

 

2- شیر آب

احتمالا یک واشر شل شده در شیر آب خودش باعث صدا می شود. سفت کردن و یا تعویض واشر می تواند صداهای ناخواسته را از بین ببرد. اگر همچنان شیر صدا می دهد، نشیمنگاه را چک کنید. نشیمنگاه مسدود شده ممکن است صدای وز وز یا سوت ایجاد کند.

بهتر است که یک حرفه ای استخدام کنید مگر اینکه کسی را داشته باشید که بتواند سینک را جدا کند. وقتی یک حرفه ای کار را سریع و درست تمام کند، اشتباهاتی نمی کنید که منجر به تعمیرات گرانقیمت شود- موضوعی که گاهی، وقتی خودتان تعمیرات را انجام می دهید، رخ می دهد. اگر مایل بودید از فن فیکس کمک بگیرید تا لوله کش حرفه ای و دارای مجوز را به شما معرفی کند. در اینصورت، کار انجام شده شامل گارانتی فن فیکس هم می شود.